Algemene Voorwaarden (Kort):

 
  1. Biercontract.nl draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor hetgeen in het uiteindelijke contract wordt afgesproken. De uiteindelijke overeenkomst valt voor 100% procent onder de verantwoordelijkheid van de cliënt of opdrachtgever van Biercontract.nl. 
  2. Biercontract.nl stelt zich niet aansprakelijk als een andere partij in staat mocht zijn een lucratiever contract te realiseren. Er vindt nimmer restitutie plaats van consult leges. 
  3. Biercontract.nl heeft weliswaar juridisch vakinhoudelijke kennis, maar kan en wil zich niet aansprakelijk stellen voor problemen, die zich kunnen voordoen op juridisch gebied. Dit blijft volledig onder verantwoordelijkheid van de cliënt of opdrachtgever van Biercontract.nl. 
  4. Alvorens biercontract.nl een opdracht aanvaardt, zullen alle betalingen volledig en zonder restricties aan biercontract.nl moeten worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zonder ontvangst van de betaling wordt de opdracht als niet bevestigd beschouwd en wordt de opdracht (nog) niet aanvaard. 
  5. Bij aanvaarding van de opdracht stelt de opdrachtgever direct en automatisch aan biercontract.nl alle gewenste en beschikbare gegevens ter beschikking, ook de eventueel benodigde persoonsgegevens. 
  6. Biercontract.nl houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
  7. Biercontract.nl zal een strikte geheimhouding inachtnemen bij aanvaarding van een opdracht. Tenzij anders overeengekomen, zullen uw gegevens slechts generaal en anoniem gebruikt worden ten behoeve van het up-to-date houden van de marktkennis van Biercontract.nl. 
  8. Biercontract.nl hanteert een betalingstermijn van haar factuur van uiterlijk 7 dagen, ook in het geval van een `No Cure No Pay` opdracht. Bij herhaaldelijk uitblijven van een tijdige betaling kan de vordering uit handen worden gegeven aan derden. Bijkomende incassokosten worden aan de debiteur doorberekend.

 

Uitgebreide versie? Klik op de link:

 

Algemene Voorwaarden.pdf (321786)